FB
instagram
Zumi

BON NA DOM 2 edycja

BON NA DOM 2 edycja

Przed nami 2 edycja programu BON NA DOM!

We współpracy z https://osiedlesienkiewicza.pl/ wprowadzamy promocje w której to jeśli kupicie nieruchomość z oferty OSIEDLE SIENKIEWICZA i weźmiecie przy naszym udziale kredyt hipoteczny otrzymacie  bonów sodexo dla uczestników promocji-  BON NA DOM w wysokości 500 zł.

Jak to działa?

 • wybierasz nieruchomość na https://osiedlesienkiewicza.pl/,
 • kontaktujesz się z Justyną (535190477) lub Natalią (791923003)- wysyłając im smsa o treści : BON NA DOM
 • składasz za naszym pośrednictwem wniosek o kredyt hipoteczny
 • do 30 dni po uruchomieniu kredytu otrzymujesz BON na DOM sodexo w wysokości 500 zł.

OFERTA ŁĄCZY SIĘ Z KREDYTEM na 2%!!!

 

Szczegółowy regulamin promocji poniżej.

Regulamin akcji promocyjnej „BON na DOM” (dalej jako: „Regulamin”)

1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki oraz zasady udziału w akcji promocyjnej „BON na DOM” (dalej jako: „Akcja promocyjna”).
 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Natalia Panocha – Raczkiewicz prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą P.W. Natalia Panocha – Raczkiewicz w Gortatowie (62-020), ul. Kasztelańska 25, NIP 9271845211, REGON 300895861 (dalej: „Organizator”).
 3. Organizator oświadcza, że Akcja promocyjna nie jest konkursem, grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 4. W Akcji promocyjnej mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące klientami Organizatora (dalej: „Uczestnicy”, a osobno „Uczestnik”).
 5. Każdy Uczestnik powinien zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu przed wzięciem udziału w Akcji promocyjnej. Wysłanie zgłoszenia do udziału w Akcji promocyjnej poprzez wiadomość sms oznacza, że Uczestnik zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

 2. Zasady przeprowadzenia Akcji promocyjnej

 1. Akcja promocyjna polega na premiowaniu Uczestników poprzez przyznanie im bonów Sodexo o wartości wskazanej przez Organizatora za aktywność przewidzianą w Regulaminie.
 2. Zgłoszenie do udziału w Akcji promocyjnej następuje poprzez przesłanie wiadomości sms o treści: „BON na DOM” pod numer telefonu: +48 791 923 003 (Natalia Panocha-Raczkiewicz) lub +48 535 190 477 (Justyna Zaremba).
 3. Po uzyskaniu zgłoszenia od Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia z nim kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty świadczonych usług, a następnie przeprowadzenia procesu złożenia wniosku kredytowego na zakup nieruchomości oferowanej przez „Osiedle Sienkiewicza” ul. Poznańska 10B, Murowana Goślina. Organizator zobowiązuje się, że dane kontaktowe Uczestnika zostaną wykorzystane wyłącznie w celu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 4. Warunkiem otrzymania od Organizatora bonu, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest spełnienie łącznie następujących warunków: złożenie wniosku kredytowego – hipotecznego na dowolny cel, w kredycie zabezpieczonym hipoteką z oferty nieruchomości „Osiedle Sienkiewicza” ul. Poznańska 10B, Murowana Goślina, za pośrednictwem doradców – Natalii Panocha-Raczkiewicz lub Justyny Zaremby, w terminie do 6 miesięcy od momentu przesłania zgłoszenia do udziału w Akcji promocyjnej, uzyskanie przez Uczestnika pozytywnej decyzji kredytowej w banku, do którego został złożony wniosek za pośrednictwem ww. doradców oraz wypłacenie Uczestnikowi przez ten bank kwoty kredytu.
 5. Wartość bonów otrzymywanych przez Uczestników Akcji promocyjnej, którzy spełnią warunki wskazane w ust. 4 powyżej, nie jest uzależniona od wypłaconej im przez bank kwoty kredytu, wartość bonów wynosi 500 zł
 6. Bon można odebrać w ciągu 30 dni od uruchomienia kredytu hipotecznego, w biurze Organizatora przy ul. Bożniczej 1/35 61-751 Poznań. Odbioru bonu może dokonać Uczestnik lub upoważniona przez niego na piśmie osoba, w tym inny z wnioskodawców kredytu hipotecznego. Nieodebranie bonu we wskazanym przez Organizatora terminie jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymania bonu przez Uczestnika.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania bonu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 8. Akcja promocyjna będzie trwać od 18.03.2023 r. do 30.06.2023 r.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia Akcji promocyjnej przed terminem wskazanym w ustępie 8. powyżej, bez konieczności podania przyczyny.
 10. 3. Reklamacje
 1. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą Akcji promocyjnej pisemnie na adres: ANG ul. Bóżnicza 1/35 61-751 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: natalia.panocha@grupaang.pl.
 2. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację Uczestnika pisemnie lub drogą elektroniczną, w zależności od dyspozycji Uczestnika co do preferowanego sposobu otrzymania odpowiedzi, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, .
 3. Zaleca się podanie przez Uczestnika w opisie reklamacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych umożliwiających udzielenie odpowiedzi na reklamację.
 4. Wszelkie spory lub roszczenia związane z udziałem w Akcji promocyjnej rozstrzygane będą w drodze porozumienia, a w przypadku niemożności jego osiągnięcia przez sąd powszechny w Rzeczypospolitej Polskiej, a prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Uczestnika będącego konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku dokonania wyboru.
 5. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Uczestnik może złożyć skargę, w celu rozwiązania ewentualnego sporu, za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Platforma ODR dostępna jest pod adresem – https://ec.europa.eu/consumers/odr/).
 7. 4. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”).
 3. Z administratorem można się kontaktować, wysyłając list na adres ul. Bóżnicza 1/35 61-751 Poznań lub poprzez e-mail: natalia.panocha@grupaang.pl.
 4. Dane osobowe pozyskane od Uczestnika w postaci numeru telefonu, a także inne dane, jakie Uczestnik poda w trakcie rozmowy telefonicznej, są przetwarzane w związku ze zgłoszeniem się i udziałem w Akcji promocyjnej.
 5. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w następujących celach: a) zgłoszenie i udział w Akcji promocyjnej, przyznanie, wydanie i odbiór bonów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy); b) bieżący kontakt w sprawie Akcji promocyjnej oraz rozpatrywanie ewentualnych reklamacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; c) ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych Uczestnika miało nastąpić w innym celu niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się będzie po uprzednim uzyskaniu zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 6. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika jest upoważniony do tego personel Administratora, a także mogą być nimi organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane podmiotom z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 8. Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
 9. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane, w związku z czym: a) gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w związku ze zgłoszeniem i udziałem w Akcji promocyjnej będziemy przetwarzać dane do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń wynikających z uczestnictwa w Akcji promocyjnej oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) w odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym prawnie uzasadnionym interesie – przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż Uczestnik zgłosi sprzeciw.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres: natalia.panocha@grupaang.pl żądania wraz z podaniem danych uczestnika. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Uczestnik ma możliwość wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 11. Jeśli Uczestnik ma zastrzeżenia co do tego, jak przetwarzane są jego dane osobowe ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub do Administratora danych osobowych.

 

 • 5. Postanowienia końcowe
 1. Warunki Akcji promocyjnej określa Regulamin. Informacje o Akcji promocyjnej zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter informacyjny.
 2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest przez cały okres obowiązywania Akcji promocyjnej, na stronie internetowej www.nataliapanocha.pl (w zakładce aktualności), w sposób, który umożliwia jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Organizator może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie w przypadku wystąpienia zmiany warunków uczestnictwa w Akcji promocyjnej niepogarszającej sytuacji Uczestnika w porównaniu do dotychczasowej, konieczności aktualizacji danych Organizatora, zmiany przepisów obowiązującego prawa lub wydania wyroku lub decyzji, która może mieć wpływ na prowadzenie działalności przez Organizatora.
 4. Organizator zawiadomi o zmianie Regulaminu publikując jego nową wersję na stronie internetowej www.nataliapanocha.pl ( w zakładce aktualności), chyba że co innego będzie wynikało z przepisów obowiązującego prawa lub decyzji organu lub sądu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu niewywiązania się Organizatora i Uczestników z postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18-03-2023

Czytaj kolejne